TurkAK AB-0235-P MYK Logo

bandANASAYFA » Kişisel Verilerin Korunması

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

​Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi "bundan böyle ADEN olarak anılacaktır.", 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince;

 • Mesleki yeterlilik sınavlarına başvuru yapan kişilerin,
 • Başvurusu kabul edilen ve sınavlara katılan adayların,
 • Belge almaya hak kazanan belgelendirilmiş adayların kişisel verilerini kaydetmekte, kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklamakta, güncellemekte ve işlemektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) vb. kurumlarla paylaşmaktadır. Kişisel verilerin saklanması ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

TALEP EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ADEN, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği mesleki yeterlilik sınavları için başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.

ADEN sınava başvuru yapacak adaylardan;

Nüfus cüzdanı bilgileri - Ad, Soyad, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi

İletişim bilgileri - Adres, Telefon, Elektronik Posta Adresi

Çalışma bilgileri - Çalışma Durumu, Çalıştığı İşyerinin Adresi, Tecrübe

Eğitim durumu bilgisi

Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi

IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir.

 

ADEN, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınavlarını kamera kaydına almakta ve 1 (Bir) yıl süreyle saklamaktadır. Kişisel veriler, tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra kuruluşumuzun hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI / PAYLAŞILDIĞI KİŞİ / KURUMLAR ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de kuruluşumuzca aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

 • Adayların bilgileri, sınavların açılabilmesi ve belgenin düzenlenebilmesi amacıyla MYK’ya aktarılmaktadır.
 • Adaylar adına sınav ve belgelendirme ücreti yatıran adayların çalışmakta olduğu firmalara, adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.
 • Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, MYK ve TÜRKAK denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler aktarılmaktadır.
 • Finansal kayıtların tutulması ve faturalandırma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, sınava başvuru yapan adayların bilgileri hizmet alınan mali müşavir ile paylaşılmaktadır.
 • Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ / SAKLANMASI

Adayların kişisel verileri, MYK mevzuatı ve TS EN ISO/IEC 17024: Personel Belgelendirme Standardı gereğince sınav dosyalarında basılı olarak tutulmakta, ayrıca bilgisayar ortamında ADEN’in kullandığı sınav yazılımı ve MYK Web Portal’da saklanmaktadır.

Bu doğrultuda;

 • Kişisel veriler, MYK mevzuatı gereği 10 (On) yıl boyunca saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.
 • Sınavlar boyunca kaydedilen kamera kayıtları, 1 (Bir) yıl boyunca saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.

 

HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizin kuruluşumuza 0 (424) 237 33 18 telefon numarası üzerinden, bilgi@adenbelge.com.tr e-mail adresi üzerinden veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletilmesi durumunda talebiniz en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

* Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde kuruluşumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

ADEN BELGELENDİRME

HIZLI MENÜ

KURUMSAL

BİZE ULAŞIN

2024 © Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.